Milý Bože a Archanjel Rafael

,, Milý Bože a Archanjel Rafael, potrebujem teraz zázrak. Prosím uzdrav úplne moje telo a obnov moje zdravie. Veď ma, ako dosiahnúť duševnej a fyzickej pohody, podporuj ma každom smere a pomôž mi cítiť sa celistvý/á a zdravý/á. "

Amen

Doreen Virtue

Modlitba za uzdravenie od drahého Dr. Bezerra de Menezes, 13.03.2021

Modlitba za uzdravenie 🙏

Modlime sa za celé ľudstvo 🙏

Modlime sa za všetky vybavenie lekárov, sestier a frontových tímov

Modlime sa za všetkých chorých🙏

Prosíme Ťa, Otče nekonečnej dobroty a spravodlivosti, požehnania Ježiša Krista, skrze Ducha Bezerra de Menezes a jeho légiu pomocníkov. Kiež nám pomáhajú, Pane, utešovať postihnutých, uzdravovať tých, ktorí sa stávajú hodnými, utešovať tých, ktorí majú skúšky a zmierenia ísť, osvecovať tých, ktorí chcú získať duchovné poznanie, a pomáhať všetkým, ktorí sa odvolávajú na Tvoju nekonečnú lásku. Ježiš, božský nositeľ milosti a pravdy, rozširuje tvoje ruky, aby pomohol tým, ktorí ťa uznávajú ako verného a rozvážneho správcu. Buďte našim božským vzorom prostredníctvom vašich utešujúcich légií, vašich svätých duchov, aby mohla stúpať viera, vzrastať nádej, rozširovať sa dobro a láska zvíťazila nad všetkým. Bezerra de Menezes, apoštol dobra a mieru, priateľ pokorných a chorých, posúva vaše priateľské liečenia v prospech tých, ktorí trpia na fyzických alebo duchovných neduhoch. Dobrý duch, dôstojní pracovníci Pána, vylievajú cnosti a uzdravenia trpiaceho ľudstva, aby sa stvorenia mohli stať priateľmi pokoja a rozlišovania, harmónie a odpustenia a zasievať po celom svete božské príklady Ježiša Krista.

Amen 🙏

Dr. Bezerra de Menezes

Dobrotivý liečivý duch

Dr. Bezerra de Menezes

Modlitba za tých, ktorých sme milovali, 22.06.2020

Za osoby, ktoré sme milovali

Predslov:

Ako hrozná je predstava zániku! Ako poľutovaniahodné sú osoby, ktoré verí, že hlas priateľa, ktorý oplakáva svojho priateľa sa stráca v prázdne a nenachádza ozvenu, ktorá by mu odpovedala. Nikdy nepoznali čisté a sväté city tie osoby, ktoré sa domnievajú, že všetko umiera z telom; že génius, ktorý osvetlil svet svojím šírym intelektom, je iba hmotnou kombináciou, ktorá zhasína navždy ako závan vetru; že z najdrahšej bytostí, z otce, matky alebo obdivovaného dieťaťa, zostane len trochu prachu, ktorý čas rozptýli navždy! Môže zostať chladným pri tejto myšlienke láskavý človek? Neztuhne snáď hrôzou pri pomyslení naprostého zániku? Pokým doposiaľ rozum nestačil rozbiť jeho pochybnosti, prichádza spiritizmus, ktorý stiera každú neistotu o existujúcej budúcnosti hmotnými dôkazmi, ktoré poskytuje o existencii duše a existencii záhrobného života. Tieto dôkazy sú všade prijímané s radosťou; dôvera v Boha sa znovu rodí, pretože teraz človek vie, že pozemský život je len rýchla púť, smerujúca k lepšiemu životu; že pozemské snahy nie sú pre neho stratené a že sväté citové spojenie nie je beznádejne zrušené.

(Kap. IV. 18, kap. V. 21.)

Modlitba

Bože, vypočuj našu modlitbu za ducha............ Ukáž mu svoju Božskú velebnosť a urob mu ľahšiu cestu k večnému blahu. Dovoľ dobrým duchom, aby mu doniesli naše slová a naše myšlienky. Brat (sestra) naša, ktorý si nám bol drahý na zemi, počuj náš hlas, ktorý volá k tebe, aby dal nový dôkaz našej lásky. Boh síce dopustil, aby si bol oslobodený skôr než my. Nesmieme však toho ľutovať; ináč by sme boli sebeckí, pretože by sme ľutoval, že si bol zbavený biedy a útrap pozemského života. Vieme, že sme odlúčení len na chvíľku a i keby sa nám to zdalo na dlho, je to predsa len krátka doba, keď to prirovnáme k večnému blahu, ktoré Boh sľubuje svojim vyvoleným. Nech nás chráni Jeho láskavosť, aby sme nespáchali nič, čo by oddialilo tento žiadúci okamžik, a odvráť od nás pochybnosť, že sa neuvidíme s tebou, až výjdeme z pozemského väzenia. Ako sladká a potešiteľná je istota, že je medzi nami iba telesný závoj, ktorý nám zakrýva teba. Veď si u nás, vidíš nás a počuješ nás ako predtým, dokonca ešte lepšie než skôr a predtým... Nezabudni na nás, tak ako my nezabúdame na teba. Vymieňaj stále s nami myšlienky, pamätaj na nás a pomáhaj nám. Pokoj Pána nech je s tebou.

 

Amen

Modlitba za našich nepriateľov a za tých, ktorí nám prajú zlo, 09.05.2020

Ježiš povedal: ,,Milujte svojich nepriateľov". Toto pravidlo je vrcholom kresťanského milosrdenstva; ale tým Ježiš nemieni, že máme mať pre našich nepriateľov rovnakú náklonnosť, akú máme pre našich priateľov. Týmto výrokom nám doporučuje, aby sme zabudli na urážky, prepáčme im zlo, ktoré nám činia, a odplaťme sa im za zlo dobrom. Mimo zásluhy, akými to je pred zrakom Božím, to ukazuje ľuďom skutočnú nadradenosť. 

(Kap. XII. 3 a 4.)

 

Modlitba za našich nepriateľov a za tých, ktorí nám prajú zlo:

Bože môj, odpúšťam (meno človeka, ktorému chceme odpustiť).................. všelijaké bezprávie, ktoré mi urobil a chcel urobiť, ako sám si prajem, aby si mi odpustil, v čomkoľvek som mu ublížil. Pokiaľ si mi ho postavil do cesty, ako skúšku, staň sa vôľa Tvoja. Bože môj, utlm vo mne myšlienku mu v zlorečiť a škodiť mu. Nech sa neradujem z jeho nešťastia a nezávidím mu jeho majetok, aby som si nepoškvrnil svoju dušu myšlienkami, ktoré nie sú hodné kresťana. Otče dobrý, zmiluj sa nad ním, aby rozmýšľal a myslel o mne lepšie. Nadchnite ma, Anjeli a dobrí duchovia, aby som zabudol na zlo a myslel len na dobro. Nech sa mi nevlúdi do srdca nenávisť, pomstychtivosť, prianie odplatiť zlo zlým. Pretože iba nízkí duchovia vtelení (inkarnovaní) a nevtelení nenávidia a mstia sa. Ale nech práve naopak podám mu bratskú ruku a odplatím mu za zlé dobrým a pomôžem mu, pokiaľ môžem. Túžim, aby som mal príležitosť byť mu užitočným a dokázať, že to myslím úprimne. Avšak, chráň ma Bože, aby som to neučinil s pýchou a okázalosťou, pretože by som tak stratil ovocie svojho činu a mohla by sa o mne povedať slová Kristova:

,, Už vzali odplatu svoju. "

Amen

Modlitba za nepriateľov duchovna, 09.05.2020

Modlitba za nepriateľov duchovna:

Hospodin, povedal si nám ústami Ježiša, Spasiteľa, Ochráncu a vedúceho našej planéty a jej obyvateľstva: ,,Blažení tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť; odpuste svojim nepriateľom a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. " Sám nám dal príklad, keď sa modlil za svojich prenasledovateľov. Prosím Ťa, Bože, podľa Tvojho príkladu, buď milosrdný k tým, ktorí nedodržiavajú Tvoje zákony, ktoré jedine nám môžu pripraviť mier na tomto i onom svete. Hovoríme ako Kristus: ,,Odpusť im Otče, lebo nevedia čo činia. " Daj nám silu, aby sme trpezlivo a oddane znášali ich výsmech, krivdy, postupu a prenasledovanie. Utlm v nás všelijakú pomstychtivosť; pretože hodina Tvojej spravodlivosti odbije všetkým. Očakávame ju a podrobujeme sa Tvojej Svätej vôli.

Amen

Prosba o radu, predslov, modlitba, 08.04.2020

Prosba o radu

Keď si nie sme istí, či máme, alebo nemáme niečo urobiť, položme si tieto otázky:

- Či čin, ktorý sa rozhodujeme urobiť niekomu neuškodí.

- Či môže byť niekomu užitočný.

- Keby niekto urobil niečo také mne, či by som bol spokojný.

- Ak čin zaujíma, len mňa samotného, musím zvážiť súhrn osobných ziskov a strát, ktoré z nej môžu vyplývať.

- Keď čin zaujíma aj inú osobu a môže priniesť úžitok jednému, ale poškodiť druhého, je nutné tak zvážit súhrn dobra a zla, či vykonať alebo ho nevykonať.

- Nakoniec i pri najlepších veciach je nutné zvážiť vhodnosť a možnosti ďalších okolností, pretože niečo veľmi dobré pre seba samého môže mať nedobrý výsledok v neskúsených rukách, pokiaľ nie je vykonaný uvážlivo.

- Pred začiatkom je nutné zhodnotiť svoje sily a prostriedky k uskutočneniu.

Vo všetkých prípadoch je možné prosiť o pomoc a radu drahých Anjelov a ochranných duchov a mať na mysli múdre pravidlo: Keď pochybuješ, nekonaj. ( Kap. XXVIII. 38)

Modlitba

V mene Boha Otca Všemohúceho, dobrí Anjeli a duchovia, ktorí ma chránite, vnuknite mi najlepšie rozhodnutie v mojej neistote, v ktorej sa nachádzam. Veďte moju myseľ k dobru a odvráťte odo mňa vplyv tých, ktorí sa ma snažia oklamať.

Amen

Od dobrých duchov a dobrého priateľa Allana Kardeca.

Ostávam s Láskou Mikuláš ❤️

Modlitba za seba samého a k Anjelom strážcom a k ochranným Duchom

My všetci máme dobrého Anjela a aj dobrého ducha, ktorí nás sprevádzajú od nášho narodenia a ktorí nás ochraňujú. Plnia u nás poslanie Otca u svojho dieťaťa. Majú úlohu viesť nás na ceste dobra a pokroku skúškami života. Sú šťastní, keď odpovedáme ich starostlivosti a trpia, keď nás vidia hynúť. Ich mená nie sú pre nás dôležité, pretože snáď ani nemajú mená, nám známe na zemi; voláme ich teda ako našich Anjelov strážcov, našich dobrých géniov. Môžeme ich volať trebárs aj menom vysokého ducha, ku ktorému cítime zvláštnu sympatiu. Mimo strážnych Anjelov, máme ešte ochranných duchov, ktorí nemusia byť vysokými duchmi, ale nie sú menej dobrí a laskavý. To sú buď naši príbuzní alebo priatelia, dokonca niekedy aj osoby, ktoré sme nepoznali v našom súčasnom živote. Pomáhajú nám svojimi radami a mnohokrát vmiešaním sa do nášho života. Sympatizujúci duchovia sú tí, ktorí sa pripájajú k nám následkom podobnosti našich sklonov; môžu byť dobrí i menej dobrí alebo zlí, podľa povahy sklonov, ktoré ich k nám priťahujú. Zvádzajúci duchovia sa snažia nás odviesť od našej cesty našepkávaním špatných myšlienok. Využívajú všetky naše slabé stránky, ako otvorené dvere, ktorými môžu vojsť do našej duše. Niekedy nás napádajú ako dravý vták svoju obeť, ale odchádzajú, keď vidia svoju bezmocnosť bojovať proti vašej vôli. Boh nám dal hlavného a vysokého vedúceho, ktorým je náš strážný Anjel a pomocných vedúcich, ktorými sú ochranní a rodinní duchovia; ale bolo by omylom domnievať sa, že nutne máme zlého génia, ktorý je pri nás, aby zabraňoval dobrým vplyvom. Zlovoľní duchovia prichádzajú z vlastnej vôle, privábení našimi slabosťami, alebo nezáujmom nasledovať inšpiráciu dobrých duchov; teda my sami ich priťahujeme. Z toho vyplýva, že nikdy nie sme bez pomoci dobrých duchov a že záleží na nás odstránenie zlých. Následkom svojich necností, človek je prvou príčinou mrzutosti, ktorá ho trápi a väčšinou je sám svojim špatným géniom. (Kap. V. 4,) Modlitba k strážnym Anjelom a ochranným duchom má mať za cieľ prosbu o ich zásah vedľa Boha, prosiť od nich silu proti nízkym našepkávaniam a ich pomoc v životných udalostiach. Modlitba Dobrí duchovia, Anjeli strážci, ktorým Boh dovoľuje vo svojom nekonečnom milosrdenstve bdieť nad ľuďmi, buďte mojimi ochrancami v skúškach pozemského života. Udeľte mi silu zmužilosť a oddanosť do vôle Božej. Vnuknite mi všetko dobré, chráňte ma pred zhubným zlom. Nech váš sladký vplyv vznikne do mojej duše. Nech pocítim, že obetavý priateľ je vedľa nás, ktorý vidí naše utrpenie a zúčastní sa našich radostí. A ty môj dobrý Anjel strážny, neopusť ma; potrebujem celú tvoju ochranu, aby som z dôverou a láskou vydržal skúšky, ktoré sú na mňa posielané.

Amen.

Od vysokých duchov a Anjelov A od ich dobrého priateľa Alana Kardeca

Ostávam s Láskou Mikuláš ❤️

Modlitba za práve zomrelého

Modlitby za práve zomrelých, ktorí práve opustili zem, nemajú za cieľ len dať im svedectvo sympatie; tieto modlitby im majú pomôcť pri oslobodzovaní a následne i následkom toho potom skrátenia ich zmätku, ktorý vždy prichádza po odpútaní a spôsobiť kľudnejšie prebudenie. Ale tak isto vtedy, ako pri každej inej okolnosti, účinok spočíva v úprimnosti myšlienky, nie v množstve slov, ktoré vychádzajú z úst a srdce sa pri tom nezúčastní. Modlitby, vychádzajúce zo srdca hlaholí okolo ducha, ktorého idey sú ešte zmätené, ako priateľské hlasy, ktoré ho prichádzajú zobudiť zo sna. (Kap. XXVII. 10)

Modlitba za práve zomrelého

Všemohúci Bože, buď ku všetkým dušiam milosrdným, ktoré si povolal k sebe práve späť. Nech sú im pripočítané skúšky, ktoré vytrpeli na zemi, a naše modlitby zmiernite a skráťte im bolesti, ktoré majú snáď ešte ako duchovia. Dobrí duchovia a zvlášť ich Anjeli strážny, ktorí ste boli pri ich prechode, pomáhajte im oslobodiť sa od hmoty; osvieťte ich, aby poznali seba a tým sa zbavili pomätenosti, ktorú pociťuje každý, kto prechádza z telesného života do duchovného. Nadchnite ich, aby ľutovali chýb, ktorých sa snáď dopustili a nech si prajú, aby im bolo dovolené napraviť sa, pretože sa tým priblížia k blaženému večnému životu. Hoci všetci vrátili ste sa medzi duchov, ste predsa medzi nami; vidíte a počujete nás, pretože medzi nami je iba pominuteľné telo, ktoré ste nedávno opustili a ktoré sa skoro premení v prach. Zbavili ste sa hrubého rúcha, ktoré bolo podrobené chorobami a smrťou, a zostalo vám jemné rúcho nehynúce a neprípustné bolestiam. Nezijete síce telesne, ale žijete životom duchov a tento život nepozná rany osudu, ktoré zarmucujú ľudstvo. Nemáte už závoj, ktorý našim zrakom zakrýva nádheru budúceho života. Vidíte nové zázraky, pokým my sme ešte v tmách. Prelietavate priestor a navštevujete svety úplne slobodne, pokým my sa biedne plazíme po zemi v pripútanosti ku hmotnému telu, ktoré je nám ťažkým bremenom. Vidíte nekonečný obzor pred sebou, vidíte jeho velebnosť, poznávate, ako marné sú naše zemské túžby, ctižiadosti a prchavé rozkoše, v ktorých ľudia vidia slasti. Smrť rozlučuje ľudí len telesne na nejakú chvíľku. Budeme vás doprevádzať myšlienkou z vyhnanstva, v ktorom sme pútaní Božou vôľou a povinnosťami, ktoré tu ešte musíme vykonať, pokým nám nebude dovolené stretnúť sa s vami, ako vy stretli ste sa s tými, ktorý vás už predišli. Pretože nemôžeme prísť k vám, prichádzajte vy k nám. Navštívte tých, ktorí vás milujú a ktorých ste mali radi. Pomáhajte im znášať skúšky života. Bdejte nad tými, ktorí sú vám drahými. Ochraňujte ich všemožne a zmiernite ich zármutok, inšpirujte im myšlienku, že ste teraz šťastnejšími, a potešte ich istotou, že stretnete sa niekedy v lepšom svete. Všetky pozemské city prestávajú, v ktorom ste. Pre svoje budúce šťastie, buďte neprístupní nízkym citom. Odpuste teda tým, ktorí vám ublížili rovnako, ako oni odpúšťajú vám.

Amen

Modlitby pre uzdravenie chorých

Keby Boh nechcel, aby telesné utrpenia boli odstránené, alebo zmiernené v niektorých prípadoch, tak by nedal liečivé prostriedky k našemu používaniu. Jeho predvídavá starostlivosť v súlade s inštinktom sebazáchovy ukazuje, že je našou povinnosťou hľadať a používať liečivé prostriedky. Mimo obyčajných medikamentov, vypracovaných vedou, poznáme moc magnetických a energetických zosobnení, a tak nám spiritualita odhalila tiež formu liečivej mediumity a vplyv modlitby.

Modlitba (Modlí sa chorý) Pane, si dokonalá spravodlivosť; chorobu, ktorú prežívam, určite som si zaslúžil, pretože nikto netrpí bez príčiny. Pre moje uzdravenie úplne dôverujem v Tvoju nekonečnú láskavosť. Pokiaľ dovolíš, aby mi bolo navrátené zdravie, tak nech je meno Tvoje pochválené; keď však musím ešte trpieť, potom aj tu budiž pochválený; podriaďujem sa bez reptania Tvojmu rozhodnutiu, pretože všetko, čo činíš, je vždy len k dobru Tvojich stvorených. Dovoľ, Bože, aby táto choroba, bola pre mňa užitočnou výstrahou a nabádaj ma, aby som sa staral o seba samého; prijímam ju, ako vykúpenie minulosti a ako skúšku mojej dôvery a moje podriadenie sa Tvojej Svätej vôli.

Modlitba (Za chorého) Bože môj, Tvoje rozhodnutia sú nepreniknuteľné. Vo Tvojej múdrosti rozhodol si sa zarmútiť (meno)....... chorobou. Prosím, pozri ľútostivo na jeho utrpenie a ráč ho odstrániť alebo zmierniť. Dobrí Anjeli a duchovia, spoločníci Všemohúceho, pomôžte prosím zmierniť utrpenie (meno)......., veďte moju myseľ, aby išla naliať liečivý balzám na jeho telo a útechu do jeho duše. Vnuknite mu trpezlivosť a podriadenie sa vôli Božej; dajte mu silu, aby vydržal bolesti s kresťanským odriekavaním, aby nestratil ovocie tejto skúšky. Z knihy od Allan Kardec Modlitby z duchovného sveta od dobrých duchov Ostávam s Láskou Mikuláš ❤️

Modlitba na ochranu duše i tela

V mene Otca Všemohúceho, špatní duchovia odíďte odo mňa a dobrí Anjeli a duchovia chráňte ma proti nim! Zlovoľní duchovia, ktorí vnucujete ľuďom špatné myšlienky; klamní a klamársky duchovia, ktorí klamete ľudí; posmievační duchovia, ktorí sa radujete z dôverčivosti ľudí, odpudzujem vás všetkou silou mojej duše a zavieram uši vašim našepkávaniam; ale prosím pre láskavosť Božiu. Anjeli a dobrí duchovia, ktorí mi chcete pomôcť, dajte mi silu, aby som neustupoval vplyvu špatných duchov a Svetlo, ktoré potrebujú, aby som sa nestal obeťou ich lstivosti. Strážte ma pred pýchou a prílišnou sebadôverou; vyplieňte z môjho srdca rivalitu, nenávisť, neláskavosť a každý cit, protiviaci sa milosrdenstvu, čím sa uzatvárajú dvere duchu zla.

Amen

- Allan Kardec

Modlitba (Modlia sa obsedlí duchom)

Bože dobrý, dovoľ dobrým duchom, aby ma oslobodil od zlého ducha, ktorý sa pripojil ku mne. Ak sa mi mstí za krivdy, ktoré som mu snáď niekedy urobil, je to za trest a podrobujem sa následkom svojej viny. Ľutujem toho, odpusť mi a osloboď ma. Avšak nech je pohnútka posadnutosti akákoľvek, zmiluj sa nad týmto duchom. Urob mu jednoduchú cestu k pokroku, ktorá by udusila v ňom všetku myšlienku konať zlo. Splácajme mu zlé dobrým, nech v ňom zobudím lepšie city. Viem však tiež, Bože môj, že sú to moje nedokonalosti, ktoré dovoľujú, že nedokonalí duchovia môžu na mňa pôsobiť. Udeľ mi potrebné svetlo, aby som ich rozoznal. Udus vo mne všetku pýchu, ktorá ospravedlňuje moje chyby. Nech táto rana, zasadená mojej pýche, ma poučí pre budúcnosť. Nech ma posilňuje v mojom predsavzatí, že sa očistím konaním dobrých skutkov a láskou bratskou, aby som v budúcnosti postavil zlým vplyvom nepreniknuteľnú hrádzu. Pane, udeľ mi potrebnú silu, aby som túto skúšku zniesol trpezlivo a oddane. Chápem, že táto skúška je ako všetky ostatné, pomôže mi ku pokroku, pokiaľ nestratí jej ovocie reptaním proti Tebe. Je to príležitosť, aby som dokázal oddanosť Tebe a pôsobil Láskou na nešťastného brata, ktorý ma ovláda a odpustil mu zlo, ktoré mi urobil.

(Kap. XII.5,6, kap XXVIII. 15 a potom 46-47.)

Modlitba (za obsedlého)

Bože Všemocný, daj mi moc, aby som oslobodil (meno) ....... od ducha, ktorý ho obsedá; ak je vo Tvojich rozhodnutiach ukončení tejto skúšku, daj mi milosť, aby som mohol hovoriť k tomu duchu s autoritou. Dobrí duchovia, ktorí mi pomáhate a tie, jeho duchovný vodca, dajte mi vašu spoluprácu; pomôžte mi oslobodiť ho od nečistého fluida, ktorý ho obklopuje. V mene Boha Všemohúceho, prosím škodí ducha, ktorý ho trápi, aby sa vzdialil.

Amen

Modlitba (za obsedajíciho ducha)

Bože nekonečne dobrý, prosím Ťa, zmiluj sa nad duchom, ktorý obsedá (meno) ....... osvieť ho Božskou žiarou, aby videl, že ide po krivej dráhe. Dobrí duchovia, pomáhajte nám, aby sme ho presvedčili, že stratí všetko, keď robí zlo a naopak, že získa všetko, keď bude konať šľachetne. Počuj nás, duchu, ktorý trápiš (meno) ..... lebo hovoríme k tebe menom Božím. Uvažuj a spoznáš, že zloba nemôže zvíťaziť na dobrom a že nemôžeš byť mocnejším, ako sú Boh a Jeho dobrí duchovia. Zachránili by (meno) ......... pred každou tvoju ranou; ale nerobia to, pretože (meno) ...... Musí pretrpieť skúšku. Avšak keď jeho skúška skončí, odoberú ti všetku moc nad ním. Potom nešťastie, ktoré mu pôsobíš, privedie ho k pokroku, namiesto toho aby mu to škodilo a bude ešte blaženejším. Tvoje zloba neublíži jemu nič, ale naopak uškodí tebe. Všemohúci Boh a vysokí duchovia, jeho vyslanci, zmaria jeho posadnutosť, kedykoľvek budú chcieť a tvoja neústupnosť bude teda márna. Ale Boh je dobrotivý a preto chce, aby si mal istú zásluhu, keď ustúpíš sám, dobrovoľne. Uznaj teda Jeho zhovievavosť a netráp už (meno) ...... inak pocítiš bolestné následky tvojej zatvrdnutosti. Očakávajú ťa veľké tresty a kruté utrpenie. Až potom budeš prosiť dobrých duchov a (meno) ......, tvoju obeť, aby sa zmilovali a modlili sa za teba. Ale (meno) ...... tí odpúšťa a modlí sa za teba, čo je veľkou zásluhou u Boha, ktorý ho určite čoskoro oslobodí. Uvažuj teda, kým je čas, pretože Božia spravodlivosť ťa zastihne, ako všetky odbojné duchy. Uváž, že raz predsa budeš prinútený prestať trápiť (meno) ......, kdežto tvoje bolesti sa budú zväčšovať viac a viac. Keď si žil na zemi, určite sa ti zdal bláhovým človek, ktorý obetoval veľa peňazí na rozkoš, ktorú mal len na chvíľku. Takým si tiež ty, keď si duchom. Čo ti prospieva tvoja zloba? Je to smutná rozkoš trápiť niekoho a byť pri tom stále nešťastnejším. Mimo si uvedom, čo strácíš a pozri sa na dobrých duchov okolo seba. Vedie sa im lepšie. Budeš blažený ako oni, ak budeš chcieť. Vzývaj len Boha a rob dobré miesto zlého. Je pravdou, že nemôžeš sa zmeniť ihneď. Ale Boh nežiada nemožného, ​​chce len dobrú vôľu. Maj ju teda a my ti pomôžeme. Budeme sa modliť za teba modlitbu za ľutujúcich a dobrých duchov, nie za zlých.

Amen